Belleza Saendelft

 

Privacyverklaring van Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon, met ingang van 25-05-2018.
 
Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon, gevestigd aan Rode Ring 122 1566 HV Assendelft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens: https://www.bellezasaendelft.nl, Rode Ring 122, 1566 HV Assendelft , tel. +31622773771.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
- Voor- en achternaam, - Geslacht, - Geboortedatum, - Adresgegevens, - Telefoonnummer, - E-mailadres, - Burgerservicenummer (BSN) (is alléén t.b.v. indienen declaratie aan zorgverzekeraar), - Het afhandelen van uw betaling, - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (het maken     of verzetten van afspraken, of het aan u verstrekken van de door u gevraagde informatie), - Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe      verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte en de wettelijke bewaartermijn    voor de Belastingdienst.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - Burgerservicenummer (BSN) (is alléén t.b.v. indienen declaratie aan zorgverzekeraar), - Indien nodig het maken van digitale foto’s, dit t.b.v. de behandeling. Dit gebeurt alleen met uw toestemming en    deze digitale foto’s zullen nooit zonder uw toestemming gepubliceerd of aan derden worden verstrekt.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling, - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (het maken     of verzetten van afspraken, of het aan u verstrekken van de door u gevraagde informatie), - Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe      verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte en de wettelijke bewaartermijn    voor de Belastingdienst.
 
Geautomatiseerde besluitvorming: Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon) tussen zit. 
 
Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Word 2013, Excel 2013, Acrobat Reader DC, Outlook.live.com, DMvoetzorg.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon bewaart 7 jaar persoonsgegevens, t.b.v. de Belastingdienst.
 
Delen van persoonsgegevens met derden: Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon deelt uw persoonsgegevens met derden (alleen met personen in de ketenzorg, zoals huisarts, podotherapeut, diabetesverpleegkundige) alleen als dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de behandeling en, indien van toepassing, om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon verstrekt alleen uw persoonsgegevens aan andere derden (alleen met personen in de ketenzorg, zoals huisarts, podotherapeut, diabetesverpleegkundige) met uw toestemming. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: irma64huidverzorging@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: irma64huidverzorging@hotmail.com. . Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 
 
- Voor- en achternaam, - Geslacht, - Geboortedatum, - Adresgegevens, - Telefoonnummer, - E-mailadres, - Burgerservicenummer (BSN) (is alléén t.b.v. indienen declaratie aan zorgverzekeraar), - Het afhandelen van uw betaling, - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (het maken     of verzetten van afspraken, of het aan u verstrekken van de door u gevraagde informatie), - Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe      verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte en de wettelijke bewaartermijn    voor de Belastingdienst. Bewaartermijn: 7 jaar. Reden: wettelijke bewaarplicht voor de Belastingdienst.
 
Belleza Saendelft Pedicure- en Schoonheidssalon is aangesloten bij De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, Tel.  070-3105310.